O nama

 

„FIN PROFI“, d.o.o. za posredništvo, finansijsko-pravni konsalting i usluge osnovano je 07.04.1997. godine i od tada posluje kontinuirano pod istim nazivom.

Vlasnik društva, Salkić Mujo, je poznati i priznati stručnjak, specijalista za oblast računovodstva budžeta i budžetskih korisnika koji se od 1998 godine, kao vanjski saradnik „Revicon“-a d.o.o. Sarajevo, a potom preduzeća „FEB“ d.d. Sarajevo, kontinuirano bavi edukacijom računovođa i revizora iz oblasti računovodstva budžeta, finansijskog izvještavanja budžeta i budžetskih korisnika, te analize i praćenja izvršenja budžeta.

Pored toga, poznati je i priznati stručnjak iz oblasti poreza na dodatu vrijednost, poreza na dobit, poreza na dohodak i doprinosa, kako za budžet i budžetske korisnike tako i za druga pravna lica (privredna društva, neprofitne organizacije i dr.).

Direktor društva je Admir Salkić dipl. ecc. i certificirani računovođa, koji takođe posjeduje visoka stručna znanja iz oblasti računovodstva, finansija i direktnih i indirektnih poreza, a ima i iskustvo predavača na savjetovanjima za preduzeće „FEB“ d.d. Sarajevo. Posjeduje izražene sposobnosti organizacije računovodstvene funkcije i njenog prilagođavanja savremenim uslovima poslovanja.

„FIN PROFI“ d.o.o. Sarajevo, ulica Ramiza Salčina broj 286 bavi se slijedećim poslovima:
  • pružanja usluga iz oblasti računovodstva, kao što su vođenje poslovnih knjiga, izrada finansijskih izvještaja i analiza, te drugih izvještaja vezanih za izvještavanje poreza na dodatu vrijednost, sačinjavanje poreznih bilansi, poreznih prijava i sl.;
  • usluge savjetovanja iz oblasti računovodstva, direktnih i indirektnih poreza, finansija, radnog zakonodavstva i obligacionih odnosa;
  • kontrola i ovjera finansijskih izvještaja – bilanse stanja, bilanse uspjeha, novčanih tokova i promjena na kapitalu, te bilješki i izvještaja o poslovanju;
  • izrada normativnih akata (pravilnik o računovodstvu, računovodstvene politike, pravilnik o finansijskom poslovanju, pravilnik o načinu formiranja i isticanja cijena, pravilnik o plaćama i naknadama, pravilnik o radu, pravilnik o zaštiti na radu, pravilnik o zaštiti od požara, pravilnik o organizaciji i sistematizaciji, statut i dr.);
  • postavljanje organizacije računovodstva (ovlaštenja, odgovornosti, kretanje i ovjera knjigovodstvenih isprava i dr.);
  • izrada analiza poslovanja i dijagnoze stanja kao osnove za prognozu poslovanja u budućnosti;
  • dubinska (forenzična) kontrola računovodstvene evidencije i računovodstvenih izvještaja;
  • drugi poslovi iz oblasti računovodstva, finansija, poreza, i pravnih poslova.

Od 2011.godine uspješno organizuje seminare za certificirane računovođe i ovlaštene revizore.
0 0

Kontaktirajte nas

 

 

FIN PROFI d.o.o.
Ramiza Salčina 286
Sarajevo, 71000
Bosna i Hercegovina
Tel./Fax: +387 (33) 831 620
Telefon: +387 (33) 981 379
eFax: +387 (33) 922 483
Mobitel: +387 (62) 793 350

Mapa

Reklama

Slika 52

SQ d.o.o. Sarajevo